Samarbeidsavtale med NSG

Samarbeidsavtale mellom NorBoer – Raselag for Boergeit og Norsk Sau og Geit (NSG)

Denne avtalen er retningsgivende for samarbeid mellom NorBoer og NSG.

Samarbeidsavtalen gjelder med følgende forutsetninger:

 • Rasen er godkjent av NSG.
 • Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
 • Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselaget:

 • Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt.
 • Beitespørsmål.
 • Sauekontrollen.
 • Paringsveiledning / innavlskontroll.
 • Kåringsregler.
 • Informasjonstilgang på web – sider og i bladet Sau og Geit.
 • Invitasjon til faglige samlinger til selvkost.
 • Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
 • En bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser).
 • Hjelp i forbindelse med import av sæd.
 • Økonomisk støtte til lagets arbeid
 • Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft.
 • NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling i november hvert år.

Denne avtalen gjelder inntil den blir sagt opp. Gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist er 3 mnd.