Vedtekter

§ 1    Foreningens navn og adresse

NorBoer – Raselag for Boergeit.  Foreningens adresse: Lederens adresse

§ 2     Foreningens formål

 • Fremme interesse for og kjennskap til Boergeit
 • Ivareta alle medlemmers interesser og henvendelser uten forskjellsbehandling
 • Utforme og vedlikeholde rasestandarder og avlsmål for Boergeit
 • Delta aktivt i avlsarbeidet etter gjeldende rasestandarder og avlsmål.

§ 3     Foreningens virke

 • Avholde medlemsmøter
 • Sende ut nyhetsbrev etter behov
 • Utarbeide pr-materiell
 • Samarbeide med andre geiteorganisasjoner, NSG og øvrige faglig relaterte organisasjoner.
 • Arbeide for at det utdannes dommere

§ 4     Foreningens medlemmer

 • Enhver med interesse for Boergeiter kan bli medlem av foreningen. Medlemskap i NorBoer forutsetter imidlertid medlemskap i NSG.
 • Alle medlemmer har stemmerett.
 • Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i foreningen etter 12 måneders sammenhengende medlemskap. Unntatt er det styret som velges ved det stiftende årsmøtet og det første påfølgende ordinære årsmøtet, da disse umiddelbart er valgbare.
 • Kontingenten fastsettes årlig av årsmøtet og forfaller til betaling samtidig med kontingent til NSG, p.t. 1. mars.

§ 5     Foreningens ledelse

 • Årsmøtet, som består av medlemmene, er foreningens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet velger 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til å danne styre. Leder velges av generalforsamlingen,for 1 år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, første gang velges 2 styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år. Varamedlemmer velges for 2 år.
 • Styrets oppgaver er å holde styremøter etter behov, utpeke representanter til tillitsverv, nedsette utvalg, kreve inn kontingent, disponere over foreningens midler, behandle innkomne forslag og for øvrig arbeide i henhold til vedtektenes § 2 og 3.
 • Styret har alene forhandlingsrett overfor offentlige instanser, men kan utpeke medlemmer av foreningen eller andre med erfaring eller kompetanse til å representere foreningen i forhandlinger med myndighetene. Det kan evt. ytes styremedlemmene økonomisk kompensasjon for utgifter som styrearbeidet medfører.

§ 6     Ordinært årsmøte

 • Ordinært årsmøte avholdes hver år innen utgangen av oktober. Første ordinære årsmøte finner sted oktober 2009.
 • Innkalling til årsmøtet, vedlagt revidert regnskap og innkomne forslag, sendes medlemmene senest 30 dager før årsmøtet .
 • Forslag til årsmøtet skal være foreningen ihende innen 1. juli.
 • Avstemming gjøres med alminnelig flertall, skriftlig dersom et eller flere stemmeberettigede ønsker dette. Det kan stemmes ved fullmakt.
 • Det kreves oppmøte tilsvarende fulltallig styre for at årsmøtet kan gjøres gjeldende, eksklusive fullmakter.

Dagsorden for ordinært årsmøte

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll.
 • Valg av referent og tellekorps
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre
 • Valg av revisor

§ 7     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styret eller et flertall av medlemmene finner dette nødvendig og sender skriftlig anmodning om dette, vedlagt forslag til dagsorden. Årsmøtet skal være avholdt senest 1måned etter anmodningens poststempel-dato. Innkalling skal være sendt til medlemmene senest 10 dager før årsmøtet. Avstemmingen følger reglene for ordinært årsmøte.

§ 8     Foreningens økonomi

Foreningens regnskapsår løper fra 1/7 til 30/6. Kassereren utarbeider årsregnskap som forelegges i revidert stand på generalforsamlingen.

§ 9    Vedtektsending

Vedtektsendringer skal sendes inn som forslag til årsmøtet, og kan vedtas ved alminnelig flertall.

§ 10     Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses når dette besluttes på 2 påfølgende årsmøter, avholdt med mindre enn 1 måneds mellomrom. Det kreves 2/3 flertall og at forslag om oppløsning er oppført på den kunngjorte dagsorden. Det oppløsende årsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens midler og effekter.

Vedtatt på det stiftende årsmøtet 13. oktober 2007, revidert 260818.