Vil du kvalifisere til avlsbesetning?

Her er nye og mer brukervennlige krav til de som ønsker å kvalifisere til å være avlsbesetning med boergeit.

På sikt er indeksberegninger måten å sortere avlsdyr på, og denne listen med krav til registreringer danner grunnlaget for slike beregninger. Så man vil ha god nytte av den tida man legger ned i veiing, registrering og planlegging.

Videre er det viktig å tenke på hvordan avl skal foregå i de nye regionene som Mattilsynet etterhvert vil legge til grunn for livdyrhandel. Noen regioner er store, og vil ha mange besetninger som naturlig kvalifiserer til å være avlsbesetning. Det vil ikke være noen begrensning på antall avlsbesetninger i en region, så i praksis kan alle være avlsbesetning, om man fyller de oppsatte kravene. I de mindre regionene blir det svært viktig at det finnes minst en avlsbesetning, slik at denne kan tilføre nye gener gjennom semin fra importdyr og andre nasjonale gode dyr.

Vi trenger flest mulig med på dette, får vi gode data og godt fulgt opplegg for registreringer fra fødsel til slakt, er indekser like om hjørnet. Meld fra til styret om dette er noe som virker interessant for deg/dere.

Her er lista:

Krav til registreringer i en avlsbesetning med boergeit

1. Stamtavle

 • a. Det er viktig at alle dyr som inngår i registreringene har en mest mulig fullstendig stamtavle.
 • b. Minimum er mor og far
 • c. Besteforeldre om mulig (og etter hvert lengre bakover).

2. Fødsel

 • a. Kjeet må være født i perioden fra og med 1.januar til 31.mai.
 • b. Kjetall
  • i. Levendefødte
  • ii. Dødfødte (fullbårne kje)
  • iii. Død før merking
  • iv. Alle som dør etter merking skal selvsagt meldes ut
 • c. Fødselsvekt
  • i. Levendefødte kje veies fødselsdagen eller dagen etter. Vekta avrundes til nærmeste hekto (for eksempel 3,6 kg)
  • ii. Dødfødte og de som dør før de er 2 dager gamle bør også veies, for da kan vi lære noe om sammenhengen mellom fødselsvekt og overlevelse.

3. 8-ukers vekt

 • a. 8-ukers vekt er en måling for moras melkeevne og kjeets egen tilvekstevne
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 40 dager til og med 70 dager
 • c. Hvis det er noe spredning i fødselsdato må flokken veies i flere puljer etter hvert som de er rundt 8 uker gamle

4. 6-måneders vekt

 • a. 6-måneders vekt er i hovedsak en måling av kjeets egen tilvekstevne og i mindre grad moras melkeevne.
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 145 dager til og med 215 dager
 • c. Vi ønsker at kjea veies nærmest mulig 6 måneders alder, men her skal alle kje veies samme dag slik at de har hatt mest mulig likt miljø fram til veiing

5. Slakteinformasjon Hvis ikke slakteriet automatisk sender slakteinformasjon til ammegeitkontrollen, må de legges inn manuelt av bruker.

 • a. Slaktevekt
 • b. Slakteklasse (kjøttfylde)
 • c. Fettgruppe

6. Levendevekt ved slakting a. Hvis produsenten registrerer levendevekt rett før slakting (innen 3 dager før slakting) kan vi se om det er arvelig variasjon i slakteprosent

7. Semin. Det er et krav at besetningen benytter semin, dette for å skape tette genetiske bånd til andre besetninger.